برای عمو پورنگ کودکی هایم

به نام خدا

هیچ انبوهی نیست تا همیشه باقی بماند وهیچ شادی تا همیشه پایدار نیست ....

...

 

 

 

|یکشنبه دوم آذر 1393| |ارزو مقدم |

Sky Theme